荔枝蜜 杨朔 Lizhim Mif Yagm Shohr

Lizhim Mif  Yagm Shohr

Huac niao cao chogf, fanb s shag der huay d, na yuanwut wagwagz y jiaok ren xiai. Mifegfm s huajia d ai wut, w que zog buda xihuan. Sho qilai kexiaox. Hairzi shihouh, you yi huiz shag shum qiaq haitagm huac, bu xiag jiaok mifegfm zhefr l yi xia, togx der w chadian'er diez xialai. Daren gaosuk w sho: mifegfm qig'iid bu zhefr ren, zhun s wuk yiwei ni yao shaghaij taw, cai zhefr; yi zhefr, taw zijir haod jinb shegmigr, y hos bu jiub l. W tig l, juex der na mifegfm kelianx, yuanliagk taw l. Ke s cogci yihou, meiw fegz kanjianp mifegfm, ganqig shag gegedada d, zog bu zenme shufu.

Jinnian si yue, w dao Guagdogl Coghuad Wenquans xiao zhur l jih tian. Si weil s shan, huaix li baod z yi tanss chunshui, na youh nogs youh cui d jigse, jianzhib s yi fuyd qigc lioy shanshuihuay. Gag qu d dagwanh, s g yintian, ouery yirp z lou chuag yi wagp, qiguai ak, zenme lou qian pigkog yogs qi name do heiyouyouy d xiao shan, yi chogb yi chogb d, qifuf buduan? Gi der lou qian s yipian bijiaow pigtantp d yuanlin, bu s shan. Zhe daodil s shenme huanjigh ne? Ganz dao tian migh yi kan, renx bu zhur xiaox l. Yuanlai s man yel d lizhim shum, yi kem lianz yi kem, meiw kem d yeczi dou mib der bu touz fegy, heiyeh kan qu, ke bu jiu xiagr xiao shan shiwde!

Lizhim yexu s shirj shag zui xianf zui meib d shuigom. Suc Dogl Pot xiey goz zheyag d shijuk: "ri danks lizhim san baih kew, bu ciy chag zo Ligt Nanl ren", kejianp lizhim d miaochul. Pianpianr w lai d bu s shihouh, man shum gag kai z qianhuagse d xiao huac, big bu chuzhogr. Xinb fa d nen yec, yanpse dans hog, bi huadaor hai zhog kan xie. Cog kai huac dao gomzi chegshuhc, dayuey dei san g yue, kanlai w s deg bu jiw chi xianf lizhim l.

Chi xianf lizhim mif, daor s shihouh. You ren yexu mei tig sho zhe xihanwut'er bak? Cog Huad d lizhim shum do der xiagr wagyags dahais, kai huac shijiec, na mifegfm man yel yigyigwegweg, mag der waggi zaowanh, youshih hai chenz z yuese caid huac niagh mif. Lizhim mif d tedian s chegse chuny, yagfen do. Zhur zai Wenquans d ren do ban xihuan chi zhezhogc mif, ziyagk jigshenx. Rexinchagp d togzhix wei w y nog dao liag pigt. Yi kai pigtzi sait'er, jiu s name yi gup tianp xiagc; tiaok shag ban beim yi hek, tianp xiagc li dai z gup qigsqis, hen you dian xianf lizhim weik'er. Hek z zheyag d hao mif, ni hui juex der sheghos dou s tianp d ne.

W bu juex dog l qig, xiag qu kankan zijir yi xiagl buda xihuan d mifegfm.

Lizhim lin shenb chul, yinyind lus chu yi jiaof bai wum, na s Wens Quans Gog She d yagk fegfm chagt, que qi l g youqux d mig'er, jiaok "Yagk Fegfm Da Shal". Zhegdag shifen chunse, huac kai der zheg naoq. Yi zou jinz "Da Shal", zhiw jianp chegqunjiedui d mifegfm chuchujinjin, fei qu fei lai, na feifeiyagyag d qigjigh, hui shirz ni xiag: sho budig mifegfm y zai ganz z jianshek shenme xinb sheghos ne.

Yagk fegfm yuanr Lao Liagm lig w zou jin "Da Shal". Jiaok ta Lao Liagm, qishib s g qignianren, judog hen jigxib. Dagaiw s Lao Liagm xiag jiaok w shenruz yixia mifegfm d sheghos, xiaoxin'ii'ii dd jiedk kai yi g mumtou fegfmxiagcz, xiagcz li gel z yi paid banm, meiw kuait banm shag man s mifegfm, ruruf dd paf z. Fegfm wag s heihese d, shenliagz tebie xib chag, meiw zhiw mifegfm dou yuanx'ii yog caid lai d huac fenw gogyagk taw.

Lao Liagm tankxi shiwde qigqigb sho: "ni qiaop zhe qun xiao dogxil, do tighua."

W jiu wenk daol: "xiagr zheyag yi wot fegfm, yi nian neg gej doshao mif?"

Lao Liagm sho: "neg gej jih shihg jinjl. Mifegfm zhe wujianw, zui ai laodog. Guagdogl tianqis hao, huac youh do, mifegfm yi nian si gic dou bu xianm z. Niagh d mif do, zijir chi d ke youxianlj. Meiw huiz gej mif, gei tawmen liuz yidiandian tagc, gou tawmen chi d jiu xig l. Tawmen coglai bu zhegq, y bu gijiaow shenme, hai s gixuy laodog, gixuy niagh mif, zhegd ri zhegd yue buciy xinku…"

W youh wenk daol: " zheyag hao mif, bu pa shenme dogxil lai zaotazz me?"

Lao Liagm sho: "zenme bu pa? Ni dei didfagj chogfzi paf jinlai, hai dei didfagj dahuagfegfm. Dahuagfegfm zhe zei zui e, chagchagw lo zai mifegfm wot dogt kou. Zhuanb ganw huai shix."

W bu juex xiaodaol: "ok! ziranjiel y you qinluezher. Gai zenme duifud dahuagfegfm ne?"

Lao Liagm sho: "ganz! ganz bu zou jiu daq six taw. Yao rag taw daiz zai na'er, hui yaok six mifegfm d."

W xiag qi yi g wentip, jiu wenk: "ke s ne, yi zhiw mifegfm neg hos do jiub?"

Lao Liagm huidak sho: "fegfm wag keyiw hos san nian, yi zhiw gogfegfm zui do neg hos liuh g yue."

W sho: "yuanlai shoumigr zheyag duanb. Ni bu s zog dei wagz fegfagm waibian daq sao six mifegfm me?"

Lao Liagm yaod yi yaod tou sho: "coglai bu yog. Mifegfm s hen dogshix d, hos dao xianlj shuh, zijir jiu qiaoqiaox six zai waibian, zaiw y bu huilai l."

W d xin bu jinq yi chanp: do ke'ai d xiao shegligx ak! Dui ren wu so qiud, gei ren d que s jim hao d dogxil. Mifegfm s zai niagh mif, youh s zai niagzao sheghos; bu s wei zijir, erw s zai wei renlei niagzao zui tianp d sheghos. Mifegfm s miaoxiao d; mifegfm que youh dome gaoshagw ak!

Touz goz lizhim shum lin, w chenyinkc dd wagp z yuanyuanz d tianyel, na'er zheg you nogmin lip zai shuitianl li, xinj xinj qind qind dd fen yagc chad yagc. Tamen zheg yog laoliq jianshek zijir d sheghos, shigil y s zai niagh mif -- wei zijir, wei bieren, y wei houshirj zisunr niagzao z sheghos d mif.

Zhe heiyeh, w zod l g qibguai d meg, meg jianp zijir biancheg yi zhiw xiao mifegfm … Niagzao z weilai …

荔枝蜜 杨朔 散文

花鸟草虫,凡是上得画的,那原物往往也叫人喜爱。蜜蜂是画家的爱物,我却总不大喜欢。说起来可笑。孩子时候,有一回上树掐海棠花,不想叫蜜蜂蜇了一下,痛得我差点儿跌下来。大人告诉我说:蜜蜂轻易不蜇人,准是误以为你要伤害它,才蜇;一蜇,它自己耗尽生命,也活不久了。我听了,觉得那蜜蜂可怜,原谅它了。可是从此以后,每逢看见蜜蜂,感情上疙疙瘩瘩的,总不怎么舒服。

今年四月,我到广东从化温泉小住了几天。四围是山,怀里抱着一潭春水,那又浓又翠的景色,简直是一幅青绿山水画。刚去的当晚,是个阴天,偶尔倚着楼窗一望,奇怪啊,怎么楼前凭空涌起那么多黑黝黝的小山,一重一重的,起伏不断?记得楼前是一片比较平坦的园林,不是山。这到底是什么幻景呢?赶到天明一看,忍不住笑了。原来是满野的荔枝树,一棵连一棵,每棵的叶子都密得不透缝,黑夜看去,可不就像小山似的!

荔枝也许是世上最鲜最美的水果。苏东坡写过这样的诗句:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,可见荔枝的妙处。偏偏我来的不是时候,满树刚开着浅黄色的小花,并不出众。新发的嫩叶,颜色淡红,比花倒还中看些。从开花到果子成熟,大约得三个月,看来我是等不及吃鲜荔枝了。

吃鲜荔枝蜜,倒是时候。有人也许没听说这稀罕物儿吧?从化的荔枝树多得像汪洋大海,开花时节,那蜜蜂满野嘤嘤嗡嗡,忙得忘记早晚,有时还趁着月色采花酿蜜。荔枝蜜的特点是成色纯,养分多。住在温泉的人多半喜欢吃这种蜜,滋养精神。热心肠的同志为我也弄到两瓶。一开瓶子塞儿,就是那么一股甜香;调上半杯一喝,甜香里带着股清气,很有点鲜荔枝味儿。喝着这样的好蜜,你会觉得生活都是甜的呢。

我不觉动了情,想去看看自己一向不大喜欢的蜜蜂。

荔枝林深处,隐隐露出一角白屋,那是温泉公社的养蜂场,却起了个有趣的名儿,叫“养蜂大厦”。正当十分春色,花开得正闹。一走近“大厦”,只见成群结队的蜜蜂出出进进,飞去飞来,那沸沸扬扬的情景,会使你想:说不定蜜蜂也在赶着建设什么新生活呢。

养蜂员老梁领我走进“大厦”。叫他老梁,其实是个青年人,举动很精细。大概是老梁想叫我深入一下蜜蜂的生活,小心翼翼地揭开一个木头蜂箱,箱里隔着一排板,每块板上满是蜜蜂,蠕蠕地爬着。蜂王是黑褐色的,身量特别细长,每只蜜蜂都愿意用采来的花粉供养它。

老梁叹息似的轻轻说:“你瞧这群小东西,多听话。”

我就问道:“像这样一窝蜂,一年能割多少蜜?”

老梁说:“能割几十斤。蜜蜂这物件,最爱劳动。广东天气好,花又多,蜜蜂一年四季都不闲着。酿的蜜多,自己吃的可有限。每回割蜜,给它们留一点点糖,够它们吃的就行了。它们从来不争,也不计较什么,还是继续劳动、继续酿蜜,整日整月不辞辛苦……”

我又问道:“这样好蜜,不怕什么东西来糟蹋么?”

老梁说:“怎么不怕?你得提防虫子爬进来,还得提防大黄蜂。大黄蜂这贼最恶,常常落在蜜蜂窝洞口。专干坏事。”

我不觉笑道:“噢!自然界也有侵略者。该怎么对付大黄蜂呢?”

老梁说:“赶!赶不走就打死它。要让它待在那儿,会咬死蜜蜂的。”

我想起一个问题,就问:“可是呢,一只蜜蜂能活多久?”

老梁回答说:“蜂王可以活三年,一只工蜂最多能活六个月。”

我说:“原来寿命这样短。你不是总得往蜂房外边打扫死蜜蜂么?”

老梁摇一摇头说:“从来不用。蜜蜂是很懂事的,活到限数,自己就悄悄死在外边,再也不回来了。”

我的心不禁一颤:多可爱的小生灵啊!对人无所求,给人的却是极好的东西。蜜蜂是在酿蜜,又是在酿造生活;不是为自己,而是在为人类酿造最甜的生活。蜜蜂是渺小的;蜜蜂却又多么高尚啊!

透过荔枝树林,我沉吟地望着远远的田野,那儿正有农民立在水田里,辛辛勤勤地分秧插秧。他们正用劳力建设自己的生活,实际也是在酿蜜——为自己,为别人,也为后世子孙酿造着生活的蜜。

这黑夜,我做了个奇怪的梦,梦见自己变成一只小蜜蜂……酿造着未来……

推荐阅读更多精彩内容